La RSE implica el compliment obligatori de la legislació nacional vigent i especialment de les normes internacionals en vigor (OIT, Declaració Universal dels Drets Humans, Normes de Nacions Unides sobre Responsabilitats de les Empreses Transnacionals i altres Empreses Comercials en l’esfera dels Drets Humans , Línies Directrius de l’OCDE per a empreses multinacionals).

La RSE és de caràcter global, és a dir afecta totes les àrees de negoci de l’empresa, així com a totes les àrees geogràfiques on desenvolupin la seva activitat. Afecta per tant, a tota la cadena de valor necessària per al desenvolupament de l’activitat, prestació del servei o producció del bé.

La RSE comporta compromisos ètics objectius que es converteixen d’aquesta manera en obligació per a qui els contrau. Hi ha d’haver coherència entre els compromisos públics adquirits amb les estratègies i decisions de negoci, ja que si no es convertirà en una simple gestió de la reputació.

La RSE es manifesta en els impactes que genera l’activitat empresarial en l’àmbit social, mediambiental i econòmic. Per a la seva gestió és imprescindible identificar, prevenir i atenuar les possibles conseqüències adverses que es puguin produir.

La RSE s’orienta a la satisfacció i informació de les expectatives i necessitats dels grups d’interès. Han de generar processos que integrin les preocupacions socials, mediambientals i ètiques dels mateixos en les operacions empresarials i en l’estratègia, de manera que es generi valor no només per als accionistes sinó per a tots els grups d’interès i la societat.